ЧАО "РЕГЕНЕРАТ"

" ПРАТ  "РЕГЕНЕРАТ" код ЄДРПОУ 13373004 повідомляє,

що річні загальні збори  акціонерів  відбудуться 18  квітня  2013 року  о  10.00 за адресою: 39800, м. Комсомольськ Полтавської обл.,

вул. Конституції, 32/33, 2-й поверх, зала переговорів. Дата складання списку акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення чергових зборів - 01 березня 2013р., дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних  зборах,

 12 квітня 2013р. станом на 24.00.

 ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1.  Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2.  Вибори членів лічильної комісії.

3.  Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012рік та перспективний план розвитку на 2013рік.

4. Звіт ревізора. Затвердження річного звіту та балансу.

5. Звіт наглядової ради.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2012 рік.

7. Затвердження планових нормативів розподілу чистого прибутку на 2013 рік.

8. Затвердження значних правочинів товариства в 2012 році.

9. Про попереднє узгодження значних правочинів товариства в 2013 році.

Реєстрація акціонерів та їх представників – з 9.00 до 9.45 у день проведення зборів.

     Для  участі у зборах необхідно мати:

     акціонерам – документ, що посвідчує особу,

     представникам  акціонерів – належним чином посвідчену довіреність.

       Особа, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами, юрисконсульт Чижова О.В. (кабінет юрисконсульта). Телефон для довідок: (06451) 5-44-86, (050)773-03

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)

Найменування показників

2012 рік

2011 рік

Усього активів

7031

6195

Основні засоби

4513

4017

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

576

737

Сумарна дебіторська заборгованість

749

736

Грошові кошти та їх еквіваленти

405

70

Нерозподілений прибуток

1498

1712

Власний капітал

5082

5296

Статутний капітал

664

664

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1949

899

Чистий прибуток (збиток)

-214

951

Середньорічна кількість акцій

2654672

2654672

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

 власних акцій протягом періоду

 

 

0

 

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

150

149

 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 14.03.2013р. в №50 «Відомостей Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

                                      Директор ПРАТ «Регенерат» _____________________ В.І. Запорожець

                                                                                                                 (підпис)

                                                 М.П.        14 березня 2013 року