ЧАО "РЕГЕНЕРАТ"

" ПРАТ  "РЕГЕНЕРАТ" код ЄДРПОУ 13373004 повідомляє,

що чергові загальні збори  акціонерів  відбудуться 10  квітня  2014 року  об  10.00 за адресою: 93118, м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Орджонікідзе, 128, 4-й поверх, червоний куток

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Директора) за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік.
4. Затвердження висновків Ревізора. Затвердження річного звіту товариства.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розподіл прибутку і збитків за 2013 рік.

7. Затвердження планових нормативів розподілу чистого прибутку на 2014 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради та Ревізора.
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

10. Обрання Ревізора.
11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників – з 9.00 до 9.45 у день проведення зборів.

      Дата складання списку акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення чергових зборів - 01 березня 2014р., дата складання списку акціонерів, які мають право участі у них - -6 квітня 2014р. 24.00.

Для  участі у зборах необхідно мати:

акціонерам – документ, що посвідчує особу,

представникам  акціонерів – належним чином посвідчену довіреність.

     Особа, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами, юрисконсульт Чижова О.В. (кабінет юрисконсульта). Телефон для довідок:  (050)773-03-25.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)

Найменування показників

2013 рік

2012 рік

Усього активів

6737

7031

Основні засоби

4164

4513

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

636

576

Сумарна дебіторська заборгованість

924

749

Грошові кошти та їх еквіваленти

347

405

Нерозподілений прибуток

1227

1498

Власний капітал

4811

5082

Статутний капітал

664

664

Довгострокові зобов’язання

-

-

Короткострокові кредити банків

160

-

Поточні зобов’язання

1926

1949

Чистий прибуток (збиток)

-271

-214

Середньорічна кількість акцій

2654672

2654672

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп  власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

151

150

 

Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано

07.03.2014р. в №46 “Відомостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” ______
(дата, номер та найменування офіційного
друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Найменування посади

______________
(підпис)

_Запорожець В.І.__
(ініціали та прізвище керівника)

 

                       М. П.

__12.03.2014р.__
(дата)