ЧАО "РЕГЕНЕРАТ"

" ПРАТ "РЕГЕНЕРАТ" код ЄДРПОУ 13373004 повідомляє,

що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 16 квітня 2015 року об 10.00за адресою: 39800,

м. Комсомольськ Полтавської обл., вул. Конституції, 32/34, 2-й поверх, кімната переговорів.

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу
иректора) за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.
4. Затвердження висновків Ревізора. Затвердження річного звіту товариства.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розподіл прибутку і збитків за 2014 рік.

7. Затвердження планових нормативів розподілу чистого прибутку на 2015 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради та Ревізора.
9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

 

Реєстрація акціонерів таїх представниківз9.00 до 9.45у день проведеннязборів.

Дата складання списку акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення чергових зборів - 01 березня 2015р., дата складання списку акціонерів, які мають право участі у них - 9 квітня 2015р. 24.00.

Для участі у зборах необхідно мати:

акціонерам – документ, що посвідчує особу,

представникам акціонерів – належним чиномпосвідчену довіреність.

Особа, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами, юрисконсульт Чижова О.В. (кабінет юрисконсульта). Телефон для довідок: (050)773-03-25.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)

Найменування показників

2014 рік

2013 рік

Усього активів

5471

6737

Основні засоби

3641

4164

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

347

636

Сумарна дебіторська заборгованість

944

924

Грошові кошти та їх еквіваленти

3

347

Нерозподілений прибуток

-581

1227

Власний капітал

3003

4811

Статутний капітал

664

664

Довгострокові зобовязання

-

-

Короткострокові кредити банків

-

160

Поточні зобовязання

2468

1926

Чистий прибуток (збиток)

-1808

-271

Середньорічна кількість акцій

2654672

2654672

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій протягом періоду

 

0

 

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

122

151

Наглядова рада ПРАТ «Регенерат»