ЧАО "РЕГЕНЕРАТ"

ПРАТ "РЕГЕНЕРАТ" код ЄДРПОУ 13373004 повідомляє,

що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 13 квітня 2016 року об 10.00 за адресою: 39800,

м. Комсомольськ Полтавської обл., вул. Конституції, 32/33, 2-й поверх, кімната переговорів.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Обрання голови, секретаря загальних зборів акціонерів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Директора) за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.
3. Затвердження висновків Ревізора. Затвердження річного звіту товариства.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розподіл прибутку і збитків за 2015 рік.

6. Затвердження планових нормативів розподілу чистого прибутку на 2016 рік.

7. Затвердження змін до статуту ПРАТ “Регенерат”.

8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників – з 9.00 до 9.45 у день проведення зборів.

Дата складання списку акціонерів, які мають право участі у них - 7 квітня 2016р. 24.00.

Для участі у зборах необхідно мати:

акціонерам – документ, що посвідчує особу,

представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, належним чином посвідчену довіреність.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

 

Особа, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами, юрисконсульт Синяпкін О.В. (кабінет юрисконсульта), ознайомитись з необхідними документами можливо у робочі дні з 8 до 16 години. Телефон для довідок: (050) 476-23-86.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)

Найменування показників

2015 рік

2014 рік

Усього активів

4667

5471

Основні засоби

3154

3641

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

659

347

Сумарна дебіторська заборгованість

329

944

Грошові кошти та їх еквіваленти

76

3

Нерозподілений прибуток

-178

-581

Власний капітал

1008

3003

Статутний капітал

664

664

Довгострокові зобовязання

128

-

Короткострокові кредити банків

-

-

Поточні зобовязання

3531

2468

Чистий прибуток (збиток)

-1995

-1808

Середньорічна кількість акцій

2654672

2654672

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

112

122

Наглядова рада ПРАТ «Регенерат»

 

 

Поштова адреса: ПРАТ «Регенерат»

93118, м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Орджонікідзе, 128

код ЄДРПОУ 13373004, тел. 050-476-23-86 E-mail: reglis2008@rambler.ru

Банківські реквізити: р/р 26004043130200 в АКІБ «УкрСиббанк», м.Харків, МФО 351005