ЧАО "РЕГЕНЕРАТ"

" ПРАТ  "РЕГЕНЕРАТ" код ЄДРПОУ 13373004, місцезнаходження: м. Лисичанськ, Луганської обл., вул. Орджонікідзе (Незалежності), 128, повідомляє про проведення річних загальних зборів  акціонерів  відбудуться 19  квітня  2017 року  о  10.00 год. за адресою: 93118,

м. Лисичанськ, Луганської обл., вул. Орджонікідзе (Незалежності), 128, 3-й поверх, актова зала.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО ТА РІШЕНЬ:

1. Вибори лічильної комісії. Прийняття рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Проект рішень: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Кухтійова О.В. – заст. головного бухгалтера ПРАТ «Регенерат», Мяло А.І. - головний бухгалтер ПРАТ «Регенерат», Голова лічильної комісії - Синяпкін О.В. - юрисконсульт ПРАТ «Регенерат». Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах – засвідчення підписом Голови лічильної комісії. 

2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішень: обрати головою загальних зборів члена наглядової ради товариства юрисконсульта ЗТП «МАГ» Краснопіра Валерія Миколайовича,  обрати секретарем загальних зборів головного бухгалтера ПРАТ «Регенерат» Мяло Анастасію Іванівну.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Директора) за 2016 рік та      визначення основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік.

Проект рішень: затвердити, роботу одноосібного Виконавчого органу (Директора) визнати задовільною.

  4. Затвердження звіту Ревізора. Затвердження річного звіту товариства.

Проект рішень: звіт Ревізора та річний звіт товариства затвердити, роботу Ревізора визнати задовільною.

  5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішень: роботу Наглядової ради визнати задовільною.

  6. Розподіл прибутку і збитків за 2016 рік. Затвердження планових нормативів розподілу чистого прибутку на 2017 рік.

Проект рішення: збиток за 2016 рік покрити згідно з вимогами Податкового кодексу України.

На 2017 рік прибуток, що залишається у розпорядженні товариства, розподілити наступним чином:

              - на розвиток підприємства – 50%,

              - фонд дивідендів - 50%.

  7. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради та Ревізора.

Проект рішення: припинити повноваження Наглядової ради і Ревізора у зв'язку із закінченням їх терміну.

8. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: обрати у склад Наглядової ради ПРАТ «Регенерат» з терміном повноважень на 3 (три) роки до дати чергових загальних зборів акціонера товариства юридичну особу Зовнішньоторгове підприємство «МАГ» у кількості 5 (п‘яти) представників:

Мороз Олександр Григорович – президент ЗТП «МАГ»;

Мармазинський Сергій Олексійович – комерційний директор ЗТП «МАГ»;

Краснопір Валерій Миколайович – юрисконсульт ЗТП «МАГ»;

Мотрій Наталія Іванівна – начальник планово-економічного відділу ЗТП «МАГ»;

Рощіна Наталія Миколаївна – начальник комерційного відділу ЗТП «МАГ».

Подовжити з новообраним Головою Наглядової ради трудовий договір за сумісництвом на 0,8 ставки від посадового  окладу встановленого в розмірі 133000 грн. Із Заступником Голови Наглядової ради, рештою Членів  Наглядової ради на виконання обов’язків Членів Наглядової ради вкласти безоплатні цивільно-правові договори. Затвердити умови трудового та цивільно-правових договорів з Головою та Членами Наглядової ради, обрати уповноваженою особою на підписання трудового та цівільно-правових договорів з Головою та Членами Наглядової ради Директора ПРАТ «Регенерат».

9. Обрання Ревізора.

згідно пункту 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», проект рішення з питань, що вирішуються шляхом кумулятивного голосування (Обрання членів Ревізійної комісії Товариства), в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариство не розміщується.

10. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Проект рішення: дати попереднє узгодження Виконавчому органу (Директору) на укладення значних правочинів купівлі-продажу регенерату, товарної гумової крихти, електроенергії, мазуту, робіт з виготовлення регенерату із давальницької сировини на суму, що перевищує 25% активів товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Проекти договорів таких правочинів попередньо письмово узгоджувати з Наглядовою радою.

11. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: затвердити запропонований  Статут Товариства в новій редакції. Доручити Директору особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

12. Затвердження в новій редакції Положень Товариства про: Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію (ревізора), Виконавчий орган.

Проект рішень: затвердити запропоновані  Положення Товариства про: Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію (ревізора), Виконавчий орган в новій редакції.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників – з 9.00 до 9.45 у день проведення зборів.

      Дата складання списку акціонерів, які мають право участі у них - 12 квітня 2017р. 24.00 год.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.regenerat.com.ua/

Для  участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу, представникам  акціонерів – документ, що посвідчує особу, довіреність посвідчену відповідно до вимог законодавства.

     Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 93118, м. Лисичанськ, Луганської обл., вул. Орджонікідзе (Незалежності), 128, 4-й поверх, кабінет юрисконсульта, в робочі дні щоденно з 8-00 до 15-00, а в день проведення загальних зборів  у місці їх проведення.

 Особа, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами, юрисконсульт Синяпкін О.В., телефон (050) 476-23-86.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)

Найменування показників

2015 рік

2016 рік

Усього активів

4667

4232

Основні засоби

3154

2780

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

659

531

Сумарна дебіторська заборгованість

329

332

Грошові кошти та їх еквіваленти

76

136

Нерозподілений прибуток

-178

-512

Власний капітал

1008

674

Статутний капітал

664

664

Довгострокові зобов’язання

128

127

Короткострокові кредити банків

-

-

Поточні зобов’язання

3531

3431

Чистий прибуток (збиток)

-1995

-334

Середньорічна кількість акцій

2654672

2654672

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

 власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

112

111

Наглядова рада ПРАТ «Регенерат»