ЧАО "РЕГЕНЕРАТ"

" ПРАТ  "РЕГЕНЕРАТ" код ЄДРПОУ 13373004, місцезнаходження: м. Лисичанськ, Луганської обл., вул. Незалежності, 128, повідомляє про проведення річних загальних зборів  акціонерів  12  квітня  2018 року  о  10.00 год. за адресою: 93118, м. Лисичанськ, Луганської обл., вул. Незалежності, 128, 3-й поверх, актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників – з 9.00 до 9.45 у день проведення зборів.

Дата складання списку акціонерів, які мають право участі у зборах - 05 квітня 2018р. 24.00 год.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

1. Вибори лічильної комісії. Прийняття рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження річного звіту товариства, звіту Директора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.

6. Розподіл прибутку за 2017 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017р. затвердження заходів за результатами його розгляду.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.regenerat.com.ua/

Для  участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу, представникам  акціонерів – документ, що посвідчує особу, довіреність посвідчену відповідно до вимог законодавства.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборіва, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

     Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 93118, м. Лисичанськ, Луганської обл., вул. Незалежності, 128, 4-й поверх, кабінет юрисконсульта, в робочі дні щоденно з 8-00 до 15-00, а в день проведення загальних зборів  у місці їх проведення.

 Особа, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами: юрисконсульт Синяпкін О.В., телефон (095) 6572819.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)

Найменування показників

2016 рік

2017 рік

Усього активів

4232

5059

Основні засоби

2780

2446

Запаси

531

956

Сумарна дебіторська заборгованість

332

1113

Грошові кошти та їх еквіваленти

136

116

Нерозподілений прибуток

-512

-359

Власний капітал

674

826

Статутний капітал

664

664

Довгострокові зобов’язання

127

49

Поточні зобов’язання

3431

4184

Чистий прибуток (збиток)

-334

153

Середньорічна кількість акцій

2654672

2654672

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,13

0,06

 

Наглядова рада ПРАТ «Регенерат»