ЧАО "РЕГЕНЕРАТ"

Чергові загальні збори акціонерів відбудуться 9 квітня 2019 року

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГЕНЕРАТ"

(код за ЄДРПОУ: 13373004, місцезнаходження: 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, вулиця Незалежності, будинок 128 ) (далі - Товариство),

 

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 09 квітня2019 року о 10.00 годині за адресою: 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, вулиця Незалежності, будинок 128, 3-й поверх, актова зала№1.

 

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

 

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Синяпкін О.В., член лічильної комісії Воронюк С.О., член лічильної комісії Калініна О.С. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

 

Питання 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення:Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

 

Питання 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Краснопіра В. М. Секретарем зборів Мяло А. І. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

 

Питання 4. Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

 

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

 

Питання 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

 

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 

Питання 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт зовнішнього аудиту затвердити, проводити заходи передбачені нормативними документами.

 

Питання 9. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: прибуток за 2018 рік направити на розвиток Товариства.

Питання 10. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

  • Закупівлю електроенергії граничною сукупною вартістю 14 000 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів грн. 00 коп).;

  • Продаж регенерату граничною сукупною вартістю 15 000 000,00 грн. (п’ятнадцять мільйонів грн. 00 коп).;

  • Закупівлю відходів гумових, утилю, іншої сировини для виробництва регенерату граничною сукупною вартістю 3 000 000,00 грн. (три мільйони грн. 00 коп).;

  • Закупівлю мазуту для виробництва регенерату граничною сукупною вартістю 2 000 000,00 грн. (два мільйона грн. 00 коп).;

  • Надання послуг з виготовлення регенерату та гумових сумішей граничною сукупною вартістю 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів грн. 00 коп).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

 

Питання 11. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2019 році.

 

Питання 12. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

 

Питання 13. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних

зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову загальних зборів Синяпкіна О.В.,

секретаря загальних зборів Воронюка С.О.

 

Питання 14. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення

державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Синяпкіна О.В.

 

Питання 15. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення: Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 03.04.2019 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 08.00 до 15.00 год. за адресою: 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, вулиця Незалежності, будинок 128, 3-й поверх, кабінет юрисконсульта №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Запорожець Віктор Іванович.

 

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (095) 6572819.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.regenerat.com.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 2654672 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 2338742 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

 

 

Найменування показника

Період

Звітний, 2018 р.

Попередній, 2017 р.

Усього активів

5763

5059

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2699

2446

Запаси

1076

956

Сумарна дебіторська заборгованість

1156

1113

Гроші та їх еквіваленти

127

116

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

513

(359)

Власний капітал

1698

826

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

664

664

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

60

49

Поточні зобов’язання і забезпечення

4005

4184

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

872

153

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2654672

2654672

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,33

0,06

 

Наглядова рада ПРАТ "РЕГЕНЕРАТ"