ЧАО "РЕГЕНЕРАТ"

Додаткова інформація про ЗЗА 08.04.2020р.

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГЕНЕРАТ"

(код за ЄДРПОУ: 13373004, місцезнаходження: 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, вулиця Незалежності, будинок 128) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 08 квітня 2020 року о 10.00 годині за адресою: 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, вулиця Незалежності, будинок 128, 3-й поверх, актова зала №1.

 

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

 

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Синяпкін О.В., член лічильної комісії Гура О.О., член лічильної комісії Мяло А.І. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Краснопіра В. М. Секретарем зборів Мяло А. І. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

Питання 3. Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питання 7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2019 рік: відповідно до вимог податкового законодавства України.

Питання 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

  • Закупівлю електроенергії граничною сукупною вартістю 14 000 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів грн. 00 коп).;

  • Продаж регенерату граничною сукупною вартістю 25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять мільйонів грн. 00 коп.).;

  • Закупівлю відходів гумових, утилю, іншої сировини для виробництва регенерату граничною сукупною вартістю 3 000 000,00 грн. (три мільйони грн. 00 коп.).;

  • Закупівлю мазуту для виробництва регенерату граничною сукупною вартістю 2 000 000,00 грн. (два мільйона грн. 00 коп.).;

  • Надання послуг з виготовлення регенерату та гумових сумішей граничною сукупною вартістю 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів грн. 00 коп.).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови, Заступника та членів наглядової ради. Обрання нового складу Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою, Заступником та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Мороза Олександра Григоровича, Заступника Голова Наглядової ради Мармазінського Сергія Олексійовича, Членів Наглядової ради Краснопіра Валерія Миколайовича, Мотрій Наталії Іванівни та Рощиної Наталії Миколаївни.

Обрати членами Наглядової ради наступних осіб: Мороза Олександра Григоровича (представник акціонера юридичної особи ЗОВНІШНЬОТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАГ", код ЄДРПОУ 21071441), Мармазінського Сергія Олексійовича (представник акціонера юридичної особи ЗОВНІШНЬОТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАГ", код ЄДРПОУ 21071441), Краснопіра Валерія Миколайовича (представник акціонера юридичної особи ЗОВНІШНЬОТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАГ", код ЄДРПОУ 21071441), Мотрій Наталію Іванівну (представник акціонера юридичної особи ЗОВНІШНЬОТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАГ", код ЄДРПОУ 21071441), Рощіну Наталію Миколаївну (представник акціонера юридичної особи ЗОВНІШНЬОТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАГ", код ЄДРПОУ 21071441).Затвердити умови цивільно-правовихдоговорів, що укладатимуться з Головою, Заступником та членами Наглядової ради, встановити винагороду для Голови Наглядової ради у розмірі 106 400,00 грн./міс., винагороду Заступнику та Членам Наглядової ради не сплачувати, уповноважити Директора ПРАТ «РЕГЕНЕРАТ» на підписання відповідних договорів.

Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Грицун Марини Геннадіївни. Обрати Грицун Марину Геннадіївну Ревізором Товариства на новий строк.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 02.04.2020 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 08.00 до 15.00 год. за адресою: 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, вулиця Незалежності, будинок 128, 3-й поверх, кабінет юрисконсульта №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Запорожець Віктор Іванович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (095) 6572819.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.regenerat.com.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 2654672 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 2339064 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний, 2019 р.

Попередній, 2018 р.

Усього активів

6492

5763

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2313

2699

Запаси

1317

1076

Сумарна дебіторська заборгованість

2049

1156

Гроші та їх еквіваленти

131

127

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(102)

513

Власний капітал

1083

1698

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

664

664

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

107

60

Поточні зобов’язання і забезпечення

5302

4005

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(616)

872

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2654672

2654672

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,23204)

0,32848

Наглядова рада ПРАТ "РЕГЕНЕРАТ"

Посилання на документ                                                                       Посилання на підпис