ЧАО "РЕГЕНЕРАТ"

Чергові загальні збори акціонерів 15 квітня 2021

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГЕНЕРАТ"

(код за ЄДРПОУ: 13373004, місцезнаходження: 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, вулиця Незалежності, будинок 128) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 квітня 2021 року о 10.00 годині за адресою: 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, вулиця Незалежності, будинок 128, 3-й поверх, актова зала №1.

 

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

 

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Запорожець С.В., член лічильної комісії Гура О.О.Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

 

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Краснопіра В. М. Секретарем зборів Мяло А. І. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

 

Питання 3. Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

 

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

 

Питання 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

 

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

 

Питання 7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2020 рік: відповідно до вимог податкового законодавства України.

 

Питання 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

  • Закупівлю електроенергії граничною сукупною вартістю 14 000 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів грн. 00 коп).;

  • Продаж регенерату граничною сукупною вартістю 25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять мільйонів грн. 00 коп.).;

  • Закупівлю відходів гумових, утилю, іншої сировини для виробництва регенерату граничною сукупною вартістю 3 000 000,00 грн. (три мільйони грн. 00 коп.).;

  • Закупівлю мазуту для виробництва регенерату граничною сукупною вартістю 2 000 000,00 грн. (два мільйона грн. 00 коп.).;

  • Надання послуг з виготовлення регенерату та гумових сумішей граничною сукупною вартістю 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів грн. 00 коп.).

  • Значні правочини, предметом яких є майно або послуги на умовах, погоджених Наглядовою Радою Товариства граничною сукупною вартістю 3 000 000,00 грн. (три мільйони грн. 00 коп.).;

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

 

 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 11.04.2021 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 08.00 до 15.00 год. за адресою: 93118, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності, буд. 128, 2-й поверх, кабінет директора №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Запорожець Віктор Іванович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: 0501020277

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.regenerat.com.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 2654672 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 2339064 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний, 2020 р.

Попередній, 2019 р.

Усього активів

7024

6613

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2086

2312

Запаси

1546

1317

Сумарна дебіторська заборгованість

2133

2171

Гроші та їх еквіваленти

509

131

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(634)

(103)

Власний капітал

551

1082

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

664

664

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

130

107

Поточні зобов’язання і забезпечення

6343

5424

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(531)

(616)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2654672

2654672

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,20002)

(0,23204)

 

 

Наглядова рада ПРАТ "РЕГЕНЕРАТ"

Посилання на документ

Посилання на підпис